Dokumenty

Kalendár

Dnes je Sobota 21.septembra 2019
Meniny má Matúš
Zajtra bude mať Móric

Oznamy

Verejná vyhláška - Zmeny a doplnky Územného plánu obce Selec č.1

Verejná vyhláška - Zmeny a doplnky Územného plánu obce Selec č.1 zobraziť[assets/Zmeny-a-doplnky-zemnho-plnu-obce-Selec-.1/Verejn-vyhlka-Zmeny-a-doplnky-P-obce-Selec-1.pdf]  Kompletná dokumentácia sa nachádza v časti webovej stránky Dokumety.
Pokračovať …

Neprehliadnite

Fotogaléria obce

Obsahuje desiatky zaujímavých fotografií zo života našej obce prehľadne rozdelených do kategórií.
Zobraziť fotogalériu...


Naša obec na Google mape

Obec Selec tak ako ste ju nikdy nevideli. Pomocou tlačítok Map, Sat. a Ter si môžete mapu prepnúť do rôznych zobrazení.
Zobraziť mapu...

Kontaktujte nás

Všeobecne záväzné nariadenia obce

VZN č. 1/2013 o podmienkach držania psov na území obce Selec 

VZN č. 1/2014  o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu   žúmp  v obci Selec

VZN č. 2/2014   Prevádzkový poriadok pohrebísk v obci Selec

VZN č. 1/2015 o podmienkach prideľovania a správy nájomných bytov v bytových domoch

VZN č. 2/2015 o poskytovaní sociálnych služieb a o úhrade za poskytované sociálne služby

VZN č. 3/2015 Územný plán obce Selec

VZN č.4/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Selec

VZN č.5/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole,

                       o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole,

                       o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni,

                       o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí.

VZN č. 1/2016o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce

VZN č. 2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

dodatok č. 1 k VZN č. 4/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Selec

VZN č. 1/2017 o určení miesta a plôch na vylepovanie volebných plagátov

VZN č.2/2017 o organizácii miestneho referenda

dodatok č.2 k VZN č. 4/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Selec

VZN č.1/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp v obci Selec

dodatok č.1k VZN č. 2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

dodatok č.3 k VZN č. 4/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Selec

VZN č. 1/2019o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, školskom klube detí a školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Selec

VZN č. 2/2019 - NÁVRH Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2019 o určení miesta a plôch na vylepovanie volebných plagátov - NÁVRH

 


 

© 2016 Obecný úrad Selec, Selec 73, 913 36 Selec, tel.: 032/649 68 34, mobil: 0917 652 159, e-mail: info@selec.sk