Dokumenty

Kalendár

Dnes je Štvrtok 25.mája 2017
Meniny má Urban
Zajtra bude mať Dušan

Oznamy

DEŇ MATIEK

   
Pokračovať …

Neprehliadnite

Fotogaléria obce

Obsahuje desiatky zaujímavých fotografií zo života našej obce prehľadne rozdelených do kategórií.
Zobraziť fotogalériu...


Naša obec na Google mape

Obec Selec tak ako ste ju nikdy nevideli. Pomocou tlačítok Map, Sat. a Ter si môžete mapu prepnúť do rôznych zobrazení.
Zobraziť mapu...

Kontaktujte nás

Všeobecne záväzné nariadenia obce

VZN č. 4/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

VZN č. 5/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole,

                             o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole,

                             o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni,

                             o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí.

VZN č. 6/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a dieťa materskej školy

                             a školských zariadení so sídlom na území obce Selec

VZN č. 1/2013 o podmienkach držania psov na území obce Selec 

Dodatok č. 1 k VZN č.6/2012

Dodatok č. 1 k VZN č.5/2012

Dodatok č. 1 k VZN č4/2012

VZN č. 1/2014  o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu   žúmp  v obci Selec

VZN č. 2/2014   Prevádzkový poriadok pohrebísk v obci Selec

Dodatok č. 2 k VZN č.4/2012

Dodatok č. 2 k VZN č.6/2012

VZN č. 1/2015 o podmienkach prideľovania a správy nájomných bytov v bytových domoch

VZN č. 2/2015 o poskytovaní sociálnych služieb a o úhrade za poskytované sociálne služby

VZN č. 3/2015 Územný plán obce Selec

VZN č.4/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Selec

VZN č.5/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole,

                       o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole,

                       o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni,

                       o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí.

Dodatok č.3 k VZN 4/2012

VZN č. 1/2016o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce

VZN č. 2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

dodatok č. 1 k VZN č. 4/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Selec

 

© 2016 Obecný úrad Selec, Selec 73, 913 36 Selec, tel.: 032/649 68 34, mobil: 0917 652 159, e-mail: info@selec.sk