Dokumenty

Kalendár

Dnes je Pondelok 20.septembra 2021
Meniny má Luboslav/Luboslava
Zajtra bude mať Matúš

Oznamy

Výpis z uznesenia OZ 29.06.2021 - zámer predaja majetku obce Selec

*Výpis z uznesenia OZ 29.06.2021 - zámer predaja majetku obce Selec* *Uznesenie č. 16/2021 zo dňa 29.06.2021   zobraziť[assets/Dokumenty-obce/OZ/DOC070921-07092021112312.pdf]* *Uznesenie č. 17/2021 zo dňa 29.06.2021   zobraziť[assets/Dokumenty-obce/OZ/DOC070921-07092021112317.pdf]*
Pokračovať …

Neprehliadnite

Fotogaléria obce

Obsahuje desiatky zaujímavých fotografií zo života našej obce prehľadne rozdelených do kategórií.
Zobraziť fotogalériu...


Naša obec na Google mape

Obec Selec tak ako ste ju nikdy nevideli. Pomocou tlačítok Map, Sat. a Ter si môžete mapu prepnúť do rôznych zobrazení.
Zobraziť mapu...

Kontaktujte nás

Všeobecne záväzné nariadenia obce

VZN č. 1/2013 o podmienkach držania psov na území obce Selec 

VZN č. 1/2014  o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu   žúmp  v obci Selec

VZN č. 2/2014   Prevádzkový poriadok pohrebísk v obci Selec

VZN č. 1/2015 o podmienkach prideľovania a správy nájomných bytov v bytových domoch

VZN č. 2/2015 o poskytovaní sociálnych služieb a o úhrade za poskytované sociálne služby

VZN č. 3/2015 Územný plán obce Selec

VZN č.4/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Selec

VZN č.5/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole,

                       o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole,

                       o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni,

                       o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí.

VZN č. 1/2016o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce

VZN č. 2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

dodatok č. 1 k VZN č. 4/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Selec

VZN č. 1/2017 o určení miesta a plôch na vylepovanie volebných plagátov

VZN č.2/2017 o organizácii miestneho referenda

dodatok č.2 k VZN č. 4/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Selec

VZN č.1/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp v obci Selec

dodatok č.1k VZN č. 2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

dodatok č.3 k VZN č. 4/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Selec

VZN č. 1/2019o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, školskom klube detí a školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Selec

VZN č. 2/2019 o určení miesta a plôch na vylepovanie volebných plagátov 

dodatok č.4 k VZN č. 4/2015  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Selec

VZN č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

VZN č. 1/2020 Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Selec 

VZN č. 2/2020 o poskytovaní dotácii z rozpočtu obce Selec 

VZN č. 3/2020 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Selec  

VZN č. 4/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Selec  

Dodatok č.1 k VZN č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Dodatok č.1 k VZN č. 1/2019o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, školskom klube detí a školskej jedálni pri ZŠ s MŠ Selec v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Selec 

Dodatok č.5 k VZN č. 4/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Selec 

 

 


 


 


 

© 2016 Obecný úrad Selec, Selec 73, 913 36 Selec, tel.: 032/649 68 34, mobil: 0917 652 159, e-mail: info@selec.sk