Oznamy

Oznamenie o vypracovani strategickeho dokumentu - OBEC ZLATNIKY

 

Obec Selec Vás ako dotknutá Obec týmto v zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje o vypracovaní strategického dokumentu

„ Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Zlatníky 2016-2025“.

 Oznámenie o strategickom dokumente sú zverejnené na:

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-obce-zlatniky-2016-20 

Dokumentácia je k nahliadnutiu aj na obecnom úrade v Selci. Do oznámenia možno nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie počas úradných hodín obecného úradu.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu v súlade s § 6 ods. 6 zákona do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené, na adresu: Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám.Ľ.Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Zverejnené dňa: 29.02.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobraziť všetky Oznamy

© 2016 Obecný úrad Selec, Selec 73, 913 36 Selec, tel.: 032/649 68 34, mobil: 0917 652 159, e-mail: info@selec.sk