Oznamy

Nájomné zmluvy - hrobové miesta

 

Obec Selec oznamuje občanom, že v zmysle zákona č.131/2010  Z. z. o pohrebníctve  a Všeobecne záväzného nariadenia Obce Selec č. 2/2014 uzatvára na Obecnom úrade v Selci nájomné zmluvy na hrobové miesta.

Nájomné zmluvy sa uzatvárajú:

Utorok     v čase od 8.00 hod. do 15.30 hod.

Streda      v čase od 8.00 hod. do 16.30 hod.

 

Občania, ktorí nežijú v obci Selec môžu požiadať o uzatvorenie nájomnej zmluvy telefonicky -032/6496834, 0917/652159, mailom – info@selec.sk, alebo písomne na adrese: Obecný úrad Selec, 913 36 Selec 73 .V žiadosti musí byť uvedené meno a rok úmrtia zosnulého, presná adresa nájomcu hrobového miesta, dátum narodenia a telefonický kontakt.

Nájomné je splatné do 15 dní odo dňa podpísania nájomnej zmluvy. Každé hrobové miesto musí mať uzatvorenú nájomnú zmluvu a zaplatený poplatok za nájom na 10 rokov.

V opačnom prípade obec pristúpi k zrušeniu hrobového miesta.

Cena nájomného za užívacie právo k hrobu

DRUH HROBU

OBDOBIE PRENÁJMU

NÁJOMNÉ

jednohrob

 

10 rokov

20,- €

dvojhrob

 

10 rokov

40,- €

trojhrob

 

10 rokov

60,- €

detský hrob

 

10 rokov

10,- €

urnový hrob

 

10 rokov

20,- €

 

 

Zobraziť všetky Oznamy

© 2016 Obecný úrad Selec, Selec 73, 913 36 Selec, tel.: 032/649 68 34, mobil: 0917 652 159, e-mail: info@selec.sk