Obec

Kalendár

Dnes je Piatok 27.mája 2022
Meniny má Iveta
Zajtra bude mať Viliam

Oznamy

Separovaný zber odpadu - bytový a nebezpečný odpad

Separovaný zber odpadu - bytový a nebezpečný odpad
Pokračovať …

Neprehliadnite

Fotogaléria obce

Obsahuje desiatky zaujímavých fotografií zo života našej obce prehľadne rozdelených do kategórií.
Zobraziť fotogalériu...


Naša obec na Google mape

Obec Selec tak ako ste ju nikdy nevideli. Pomocou tlačítok Map, Sat. a Ter si môžete mapu prepnúť do rôznych zobrazení.
Zobraziť mapu...

Kontaktujte nás

Cezhraničná spolupráca

 

 

TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ

FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY

Mikroprojekt „S písní a tancem ze Selce do Břestku a zpět“ CZ/FMP.04/0136

 

Název mikroprojektu:

S písní a tancem ze Selce do Břestku a zpět

 

Dokumentácia a fotogaléria na stránke obce Břestek

Sprievodca projektom:

Výchozí situace

Základní demografické a geografické údaje, statistické údaje, oblasti dopadu

Vstupní podmínky přípravy a realizace záměru, aktuální stav řešené problematiky

Definice cílových skupin a jejich kvantifikace

Očekávané výstupy a výsledky mikroprojektuHlavní cíl mikroprojektu

Specifické cíle mikroprojektu

Podrobný popis aktivit mikroprojektu

1. Setkání zástupců obcí a spolků - zahájení projektu

2. Obnovení cimbalové muziky v Břestku za pomoci souboru Selčan

3. Kácení máje

4. Jak hodují přátelé na Slovensku

5. Chvála trnce. 6

6. Pouť - Sedmibolestná Panna Marie - Selec

7. Pouť - Sedmibolestná Panna Marie - Břestek

8. Šlapání zelí

9. Koncert pro seniory v Selci

10. Vánoční koncert v Břestku

Podrobný popis organizačního zajištění mikroprojektu

 - Za žadatele

 - Za přeshraničního partnera

Publicita v rámci mikroprojektu

Popis finančního zajištění realizace mikroprojektu

Návaznost na již zrealizované, realizované a připravované mikroprojekty

Zkušenosti žadatele s projekty přeshraniční spolupráce

Udržitelnost výstupů mikroprojektu – institucionální a technická

Udržitelnost výstupů mikroprojektu – finanční

Společná příprava mikroprojektu

Společná realizace mikroprojektu

Využití výstupů a výsledků projektu přeshraničním partnerem

Výstupy

Přínos mikroprojektu k odstraňování bariér v rozvoji přeshraničních kontaktů (infrastrukturních, socio-ekonomických, nebo kulturních

Dopad aktivit a výsledků mikroprojektu na česko-slovenské příhraničí a jejich společné využívání cílovými skupinami z obou stran hranice

Přínos ke zlepšení životních podmínek ve společném pohraničí a k posílení společného hospodářského území

 

Výchozí situace:

Základní demografické a geografické údaje, statistické údaje, oblasti dopadu

Projekt budou realizovat obec Břestek v okrese Uherské Hradište ve Zlínském kraji v České republice  společně s obcí Selec v okrese Trenčín v Trenčianskom samosprávnom kraji na Slovensku (mapa – nepovinná příloha 1).

Selec má 990 obyvatel, Břestek společně s osadou Chabaně, která k němu patří, má 805 obyvatel.

Vzdálenost mezi obcemi je 80 km, vzhledem na charakter plánovaných aktivit v rámci mikroprojektu  nemá vzdálenost na realizaci projektu žádný vliv.

Obě obce jsou součástí mikroregionálních sdružení – Selec je členem Mikroregionu Inovec, Břestek je členem Mikroregionu Buchlov.

Pro obě obce je charakteristické, že jsou koncovými obcemi ; obec Selec leží na úpatí pohoří Považský Inovec přímo pod jeho nejvyšším vrcholem, obec Břestek leží na úpatí pohoří Chřiby.

Vstupní podmínky přípravy a realizace záměru, aktuální stav řešené problematiky

Zástupci obcí poprvé navázali kontakt v roce 2006 na setkání členů Mikroregionu Inovec a Mikroregionu Buchlov v Trenčianských Stankovciach. Tehdy selecký pan starosta s břesteckým místostarostou našli velké množství témat a podnětů, které je spojovaly a na kterých by mohli postavit spolupráci. Toto setkání vyústilo do spontánní návštěvy Selce a následně ve vícero vzájemných návštěv na úrovni oficiálních zástupců obcí. Tato víceméně formální spolupráce vyvrcholila 30. 11. 2010  podpisem Smlouvy o partnerství (nepovinná příloha 2). Přáním starostů obou obcí je přetavit Smlouvu o partnerství do reálného života – do setkávání občanů, vzájemného poznávání, pochopení dějín a životních zvyklostí.

Za těžiště své spolupráce si na úvod vybrali kulturně-společenské výměny a sportovně-společenské výměny, přičemž předmětem předkládaného mikroprojektu jsou kulturně-společenské výměny.

Pro Břestek je na Selci velmi atraktívní bohaté muzikantské zázemí, o jehož udržitelnost se starají dva folklórní soubory - Selčan a Selčianka a také děti z místní soukromé hudební školy. V Břestku neexistuje žádná kapela, to je slabou stránkou kulturně-společenského života obce a také její prezentace tradic. V obci existovala do roku 1930 ve středoevropském prostoru známá cimbálovka, kterou by mladí aktívní lidé rádi v obci obnovili. Překáží jim v tom slabé materiálně-technické zázemí, hudební nástroje si musí půjčovat, a to není dlouhodobě udržitelné.

Naopak Selčanům se velmi líbí bohatý kulturně-společenský život s velkou intenzitou setkávání se sousedů v Břestku, zaměřený nejen na „obyčejné“ posezení, ale zabezpečující zachování tradičních činností starších generací , např. „celoobecní“ vaření specialit z trnek nebo šlapání zelí. O kulturně-společenský život a zachování tradic se v obci stará Spolek pro udržení tradic. Slabou stránkou seleckého kulturně-společenského života je právě jeho „pasivita“ a opomenutí řemesel a každodenní činnosti předků.

Předkládaný mikroprojekt považují obě obce za příležitost, jak:

-          si společně navzájem pomoci při odstraňování vzpomínaných slabých stránek, folklórní soubor Selčan pomůže Břestku s obnovením cimbálové muziky, břestecký Spolek pro udržení tradic naopak Selčanům ukáže, jak dělat akce spojené s prezentací tradičních činností

-          spojit obyvatele obou obcí, ukázat jim nové možnosti, jak zlepšovat kvalitu života v jejich obcích a zejména propojit generace s důrazem na seniory, kteří často nad novými výzvami mávnou rukou, že oni jsou už za „zenitem“. Díky mikroprojektu si budou moci s novými známými zavzpomínat na staré časy, kdy je ještě nedělila hranice a ve kterých prožili většinu svého života, a také si budou moci přinést domů nové impulsy.

Definice cílových skupin a jejich kvantifikace

Cílovými skupinami jsou:

-          Obyvatelé obcí (bez rozdílu věku a pohlaví) - Břestek – 805 obyvatel a Selec – 990 obyvatel

-          Místní orgány – 2 obce (Břestek a Selec)

-          Sdružení – Spolek pro udržení tradic (Břestek), Folklórní soubor Selčan (Selec)

Cílová skupina:

Přínosy pro cílovou skupinu:

Obyvatelé obcí Břestek a Selec

Aktívní trávení volného času, nové osobní kontakty, poznávání nových míst, motivace dělat nové věci a prezentovat se

Místní orgány - zástupci obcí Břestek a Selec

Prohloubení spolupráce, upevnění partnerství, výměna zkušeností, zlepšení kvality života pro obyvatele, získání nových manažerských zručností  realizací svého vlastního mikroprojektu, vytvoření přeshraničního týmu - potenciálu pro další projekty

Sdružení - místní iniciativy v oblasti rozvoje kultury, společenských a volnočasových aktivit

Navázání spolupráce, vytvoření partnerství, možnost prezentace za hranicemi, zlepšení materiálně-technického zázemí

Očekávané výstupy a výsledky mikroprojektu                                  

Výstupy:
Realizuje se 9 kulturních a společenských akcí, na kterých se zúčastní minimálně 1500 účastníků.

Výsledky:
Do přeshraniční spolupráce sa zapojí 5 subjektů - obec Břestek, obec Selec, nově vzniklá břestecká cimbálovka, folklórní soubor Selčan a Spolek pro udržení tradic z Břestku. Vytvoří se dvě partnerství - partnerství mezi obcemi a partnerství mezi cimbálovkou a souborem Selčan. Vytvoří se tři produkty zaměřené na propagaci kulturních a společenských tradic. Společné vystoupení prezentující obě obce, které nacvičí kapela z Břestku a soubor ze Selce. Akce "Chvála trnce" a "Šlapání zelí", které se díky projektu začnou v době jeho udržitelnosti realizovat v Selci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Hlavní cíl mikroprojektu:                                                      

Vytvoření trvalého přeshraničního partnerství mezi obcemi Břestek a Selec prostředníctvím vzájemných kulturně-společenských výměn spojujících generace. 

Specifické cíle mikroprojektu:                                                          

Specifický cíl 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Navazovat kontakty mezi obyvateli Břestku a Selce a vytvořit tak udržitelné partnerství mezi obcemi                                   

Specifický cíl 2:                                                                                                                                                                                                                     

Vzájemně prezentovat různé formy kultury a tradic

Specifický cíl 3:                                                                                                                                                                                                                   

S  pomocí souboru Selčan obnovit v Břestku cimbálovou muziku

Specifický cíl 4:                                                                                                                                                                                                                   

Zvýšit motivaci obyvatel, angažovat se ve spolcích a sdruženích a znásobovat možnosti společného trávení volného času ve slovensko - českém příhraničí

Podrobný popis aktivit mikroprojektu:

1. Setkání zástupců obcí a spolků - zahájení projektu

1.5.2011 - 10.5.2011

Zahájení projektu - společné zasedání starostů Břestku a Selce a zástupců kulturně-společenského života obou obcí.  Náplní setkání bude především administrativní stránka mikroprojektu, rozdělení konkrétních úkolů při přípravě a realizaci aktivit projektu, organizační a technické zabezpečení, obeznámení se se smlouvou o poskytnutí FP a s pravidly projektového a finančního řízení.

Setkání se uskuteční v památkovém domě - posledním reprezentantu typicky moravské architektury v obci Břestek.

Jednodenní setkání se uskuteční v první májové (květnové) dekádě. Aktivita se bude realizovat v Břestku. Předpokládaný počet účastníků: 5 z každé obce.

2. Obnovení cimbalové muziky v Břestku za pomoci souboru Selčan

11.05.2011 - 17.12.2011

Při realizaci této aktivity bude soubor Selčan lektorem a patronem cimbalové muziky v Břestku. V úvodní fázi realizace pomohou Selčané s výběrem vhodného materiálně-technického vybavení, poskytnou své znalosti o fungovaní kapely a pedagogické zkušenosti. Po dobu realizace projektu se členové obou souborů minimálně 8x setkají a uskuteční společný nácvik, který vždy bude probíhat v památkovém domě v Břestku. Koncem léta 2011 bude břestecká kapela schopná už sama vystupovat i s vlastními nástroji. Po tomto termínu se oba soubory budou společně prezentovat na všech akcích realizovaných v rámci projektu i v rámci jeho trvalé udržitelnosti. Muzikanti společně vystoupí minimálně 8x po dobu realizace projektu. Kromě toho budou prezentovat i přeshranični kulturu, kdy na společných nácvicích si Selčané osvojí moravské písně a Břestečané písně ze Selce a okolí.

3. Kácení máje

28.05.2011

Kácení máje v Břestku bude ve znamení slovenských tradic a slovenského folklóru. Selčané přijedou obyvatelům Břestku představit folklórní pásmo spojené s májovými tradicemi v Selci, jehož vyvrcholením bude skácení máje. Následovat bude májová veselice při táboráku. Předpokládá se účast cca 150 obyvatel Břestku, jejich příbuzných a známých a 40 obyvatel Selce. Aktivita bude první příležitostí pro společnou prezentaci obnovené cimbálové muziky a souboru Selčan.
Před vystoupením absolvují hosté ze Selce prohlídku Břestku (sportovní hala, okolní sportovní areál, lyžařská sjezdovka, centrum balonového létání, památkový dům, obecní úřad, zvonice).

4. Jak hodují přátelé na Slovensku

29.08.2011

Hody v Selci sa konají na svátek sv. Bartoloměje -  jsou specifické tím, že jejich průběh není nikterak organizovaný - nejzajímavější částí jsou vždy "hodence" - spontánní akce obyvatel v pondělí po hodové neděli odpoledne. Každý, kdo má doma hudební nástroj, jej vezme s sebou na hřiště, kde se celá dědina společně baví. Novinkou hodencí v roku 2011 bude, že se jich zúčastní i Břestečané a jejich cimbálová muzika. Předpokladá se účast cca 350 obyvatel Selce a 20 obyvatel obce Břestek.

5. Chvála trnce

03.09.2011

Aktivita se uskuteční v Břestku.

Odpoledne začne fotbalovým utkáním dívek a žen „O trnkový pohár“. Utkají se ženy z Břestku proti ženám ze Selce. Utkání bude pojato jako zábavné představení.

Pak vystoupí děti z MŠ ve Břestku a folklórní dětský soubor Buchlovjánek. Prezentuje se zde i břestecká cimbálová muzika, ke které se připojí členové souboru Selčan zpěvem i tancem.

Děti z Břestku i ze Selce budou mít možnost zapojit se do kreslení na chodníku či papíře na téma „Trnka“. Výtvory i vystoupení budou odměněny sladkostmi. Pro děti bude přichystán i skákací hrad.

Po celou dobu se budou tradičním způsobem vařit „břestecké trnky“, zúčastní se i hosté ze Slovenska takovým způsobem, aby byli schopni v příštím roce tuto aktivitu realizovat u nich v Selci.

Bude připravena ochutnávka trnkových specialit (trnková máčka, metyja, povidla, koláče) a degustace slivovice.

Akci bude doprovázet hudební skupina.

Aktivity se zúčastní cca 250 obyvatel Břestku, jejich příbuzných a známých a 40 obyvatel Selce.

6. Pouť - Sedmibolestná Panna Marie - Selec

15.09.2011

Pouť v Selci je akcí, která sa koná každý rok při příležitosti svátku Sedmibolestné Panny Marie. Poutě se zúčastní i obyvatelé z Břestku, především senioři. Setkání obyvatel při příležitosti tohoto svátku je do značné míry symbolické, neboť ve znaku obce Břestek je mariánský symbol, srdce Panny Marie proklaté sedmi ranami. Ve fázi přípravy projektu navrhl bývalý kronikář obce Břestek zavedení tradice pouti v Břestku. Břestečané budou mít v Selci příležitost vidět průběh takové pouti. Hudební doprovod na pouti zajistí soubor Selčan a břestecká cimbálovka. Po ukončení pouti se uskuteční setkání přípravného organizačního výboru pouti ve Břestku.Doladí se poslední detaily a účastníci poutě společně posedí při hudbě a občerstvení v kulturním domě.

Předpokládá se účast cca 250 obyvatel Selce a 40 obyvatel ze Břestku.

7. Pouť - Sedmibolestná Panna Marie - Břestek

17.09.2011

Pouť v Břestku bude akcí, jejíž organizaci zajistí společně zástupci obyvatel Břestku a Selce. Impulzem pro realizaci poutě byla rekonstrukce kapličky a dvou křížů, která se uskutečnila v roce 2010. Pan farář Břestečanům doporučil kapličku i kříže znovu vysvětit. Pouť je vhodná forma, jak toto dát do povědomí obyvatel. Protože v Břestku se pouť za posledních 100 let neuskutečnila, Selčané ochotně nabídli pomoc při její organizaci.

Slavnostní průvod s dechovou kapelou, která k pouti neodmyslitelně patří,  půjde ve směru od Buchlovic do Břestku, tedy od rekonstruovaných křížů ke kapličce V Hlůšku". Všechna tři místa budou vysvěcena. Součástí akce bude i "větrání krojů", jak břesteckého,  tak i seleckého. Přáním je, aby se aktivity zúčastnili všichni žijicí břestečtí stárci. Slovenští přátelé tak budou mít možnost poznat i součást moravského folklóru, hodovou chasu a její některé aktivity. Následovat bude společné posezení a pohoštění ve sportovní hale.

Dopoledne před poutí připraví Břestečané pro Selčany výlet na Velehrad (prohlídka významného poutního místa)  a navštíví také skanzen tupeské keramiky.

Akce se zúčastní cca 300 obyvatel Břestku, jejich příbuzných a známých a 40 obyvatel Selce.

8. Šlapání zelí

01.10.2011

Aktivita sa uskuteční v Břestku. Den začne prohlídkou okolí obce Břestek (sekvoj na Chabaních) a výstupem na Břesteckou skálu. Následovat bude  akce Šlapání zelí, kterého se aktivně zúčastní i Selčané.

Zelí se nastrouhá tradičním způsobem a našlape ve škopku.

Průběžně budou připraveny k ochutnávce výrobky ze zelí a zelová hotová jídla (kachna se zelím, střapačky).

Součástí programu budou dětské hry, zpívání místních děvčat a žen za doprovodu břesteckého cimbálu.

Dále vystoupí děti MŠ Břestek, dětský soubor Buchlovjánek a občané Selce.

Večer bude zakončen taneční zábavou s kapelou.

Aktivity sa zúčastní cca 250 obyvatel Břestku, jejich příbuzných a známých a 40 obyvatel Selce.

9. Koncert pro seniory v Selci

01.10.2011 -  30.10.2011

Aktivita sa uskuteční v Selci. Společně ji zorganizují soubor Selčan a břestecká cimbálovka. Břestečané připraví pro seniory ze Selce folklórní pásmo, ve kterém budou prezentovat místní kroj, hudbu a tanec. Akce bude příležitostí poznat přeshraničního partnera i pro ty, kterým už zdravotní stav nebo jiné subjektivní důvody neumožní zúčastnit se přímo návštěv v Břestku. Pro dědečky a babičky připraví děti z břestecké mateřské školy malé dárečky, které jim folklóristé předajíí.
Akce sa zúčastní cca 150 obyvatel Selce a 30 obyvatel Břestku.

10. Vánoční koncert v Břestku

17.12.2011

Aktivita se uskuteční v Břestku. Bude slavnostním vyvrcholením projektu. Hlavním bodem programu bude společné vystoupení břestecké cimbálovky a souboru Selčan. Děti ze základní a mateřské školy v Selci připraví pro Břestečany malé dárečky.

Aktivitu bude provázet tradiční zabijačka.

Aktivity sa zúčastní cca 150 obyvatel Břestku a 20 obyvatel Selce.

Kromě uvedených aktivit se budou zástupci obcí navzájem zúčastňovat akcí, které nejsou předmětem projektu.Např. Martinské hody v Břestku, v roce 2011 oslavy 870. výročí první písemné zmínky o obci Břestek, které dají nastartování projektu spolupráce se Selcem zvláštní impuls a symboliku.

Podrobný popis organizačního zajištění mikroprojektu:

Na chodu projektu se po organizační stránce budou podílet:

Za žadatele:

RNDr. Jindřich Krušina - starosta obce Břestek - zodpovědnost za vytvoření vhodného zázemí pro realizaci aktivit projektu na území obce Břestek, za šíření povědomí o projektu na úrovni samospráv, za trvalou udržitelnost projektu po finanční stránce.

Radmila Valentová - pracovnice OÚ Břestek - zodpovědnost za dodržování ustanovení smlouvy o poskytnutí FP, za koordinaci projektu, za dodržování harmonogramu projektu, za finanční managment projektu, za zdokumentování aktivit projektu, za přípravu podkladů pro zpracování závěrečné zprávy a žádosti o platbu.

Jana Smělíková - víceprezidentka Spolku pro udržení tradic - zodpovědnost za organizační a technickou realizaci jednotlivých aktivit organizovaných žadatelem (aktivity č.: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10) a za udržení projektu po technické stránce.

Za přeshraničního partnera:

MVDr. Stanislav Svatík - starosta obce Selec - zodpovědnost za vytvoření vhodného zázemí pro realizaci aktivit projektu na území obce Selec, za šíření povědomí o projektu na úrovni samospráv

Bc. Daniela Palatinusová z Občianskeho združenia Selec a Júlia Vlková z folklórního souboru Selčan - zodpovědnost za organizační a technickou realizaci jednotlivých aktivit organizovaných přeshraničním partnerem (aktivity č.: 4, 6, 9).

Projektový tým se bude společně setkávat při realizaci jednotlivých aktivit, bude monitorovat průběh projektu a koordinovat další společné kroky při realizaci.

Publicita v rámci mikroprojektu:

Publicita v rámci mikroprojektu bude zajištěna instalací tabule (banneru) s náležitostmi publicity v rámci FMP a vyvěšením vlajky EU na aktivitách realizovaných v rámci mikroprojektu. V lokálních médiích budou publikovány články o realizaci aktivit mikroprojektu s důrazem na podporu z EU prostřednictvím FMP.

 Také všechny tištěné materiály, které budou souviset s mikroprojektem (např. plakáty, pozvánky, prezenční listiny, zápisy ...) budou mít náležitosti publicity v souladu s přílohou 4 příručky pro žadatele. Účastníci aktivit mikroprojektu budou informováni o spoluúčasti EU a FMP.

Popis finančního zajištění realizace mikroprojektu:

Na začátku přípravy mikroprojektu se zástupci obce Břestek seznámili s podmínkami financování mikroprojektu. Obci je známo, že je nutné předfinancování projektu, přičemž proplácení nákladů může v krajním případě trvat až 13 měsíců. Proto se zastupitelstvo rozhodlo veškeré aktivity projektu zrealizovat v roce 2011, aby se prostředky ve výši 85% z rozpočtu projektu vrátily do rozpočtu obce nejpozději začátkem roku 2013 a mohly být znovu použity.

 Spolufinancování mikroprojektu z rozpočtu obce v roce 2011 schválilo zastupitelstvo obce Usnesením ze dne 8. 12. 2010.

 Návaznost na již zrealizované, realizované a připravované mikroprojekty:

Předkládaný mikroprojekt nenavazuje na žádné již realizované mikroprojekty, navazuje na mikroprojekt "Priateľstvo a šport nepoznajú hranice", který v rámci 4. výzvy předkládá obec Selec na Slovensku. Mikroprojekty však nejsou komplementární. Mohou se realizovat úplně separátně, aktivity ani náklady sa nepřekrývají. Ambicí Selce bylo podat mikroprojekt již v rámci 3. výzvy - z objektivních příčin se mu to však nepodařilo (vytíženost kvůli realizaci investičně náročných projektů - kanalizace, místní komunikace a vázanosti finančních prostředků v těchto projektech).

Zkušenosti žadatele s projekty přeshraniční spolupráce

Obec Břestek nemá žádné vlastní zkušenosti s projekty přeshraniční spolupráce. S podmínkami fondu mikroprojektů se seznámili představitelé obce ve fázi přípravy projektu z dokumentů dostupných pro žadatele a paní účetní se zúčastnila semináře pro žadatele, který se uskutečnil 14.12. 2010 ve Zlíně.
Zprostředkovaně je obec zapojená do mikroprojektu realizovaného Mikroregionem Buchlov zaměřeného na cestovní ruch.

Udržitelnost výstupů mikroprojektu – institucionální a technická:

Udržitelnost výstupů mikroprojektu zabezpečí spolu žadatel a přeshraniční partner.
Spolupráce obyvatel bude díky projektu nastartovaná a v dalších letech bude za podpory vedení obcí pokračovat.

Udržitelnost výstupů bude spočívat ročně v minimálně dvou společných nácvicích a v jednom společném koncertě nově vzniklé břestecké cimbalové muziky a souboru Selčan. Od roku 2012 se aktivity Chvála trnce a Šlapání zelí budou realizovat i v Selci za účasti obyvatel Břestku. Bude při nich využito materiálně-technické zařízení pořízeného z rozpočtu mikroprojektu. Toto bude zapůjčováno do Selce. Předpokládá se, že právě tyto dvě akce by mohly být na Slovensku velmi atraktivní a přilákají návštěvníky z celého mikroregionu. Tím by projekt získal v době jeho udržitelnosti přidanou hodnotu.

O majetek zakoupený z rozpočtu mikroprojektu se bude starat obec Břestek.

Spolupráce mezi obcemi nejen ve formě kulturně-společenských výměn bude pokračovat, tento zájem obě obce deklarovali ve Smlouvě o partnerství.

Udržitelnost výstupů mikroprojektu – finanční:

Finanční udržitelnost výstupů mikroprojektu bude zabezpečovaná z rozpočtů obcí Břestek a Selec. V obecním rozpočtu jsou každoročně vyčleňované prostředky na zabezpečování fungování spolků v obci. Činnosti zaměřené na folklór a zachování tradic jsou podporované obzvláště, neboť obce si uvědomují svůj význam při zachovávání odkazu pro další generace. Finanční udržitelnosti napomůže zakoupení materiálně-technického vybavení z rozpočtu projektu. To ulehčí průběžnému rozpočtu obce a ušetřené peníze budou použity  na samotné organizování přeshraniční spolupráce a ke zvýšení její intenzity.

Společná příprava mikroprojektu:

Představitelé obcí sa setkávali od r. 2006 a formovali společné projektové ideje. Konkrétně kvůli mikroprojektu se setkali poprvé 16.11. 2010 v Břestku, následovalo setkání 30.11. 2010 v Selci a 13.12. 2010 v Břestku. 4. 1. 2011 se  starostové sešli v Selci, kde podepsali žádost o FP. Dokumentace ze setkání je přiložena (nepovinná příloha 3).

Společná realizace mikroprojektu:

1.       Setkání zástupců obcí a spolků - zahájení projektu

Aktivitu zorganizuje žadatel, zúčastní se jí 5 účastníků přeshraničního partnera.

2.       Obnovení cimbalové muziky v Břestku za pomoci souboru Selčan

Aktivitu zorganizuje žadatel, přeshraniční partner bude na ní sehrávat klíčovou úlohu, neboť bude Břestečanům mentorem při zakládaní kapely.

3.       Kácení máje

Aktivitu zorganizuje žadatel, zúčastní se jí 40 účastníků přeshraničního partnera a ten připraví folklórní pásmo - prezentaci seleckých májových tradic.

4.       Jak hodují přátelé na Slovensku

Aktivitu zorganizuje přeshraniční partner, zúčastní se jí cca 20 účastníků žadatele.

5.       Chvála trnce

Aktivitu zorganizuje žadatel, zúčastní se jí cca 40 účastníků přeshraničního partnera - aktivně se zapojí do vaření trnkových specialit tak, aby v době trvalé udržitelnosti projektu byli schopni akci zrealizovat na Slovensku. Vystoupí členové souboru Selčan.

6.       Pouť - Sedmibolestná Panna Marie - Selec

Aktivitu zorganizuje přeshraniční partner, zúčastní se jí cca 40 účastníků žadatele.

7.       Pouť - Sedmibolestná Panna Marie - Břestek

Aktivitu zorganizuje žadatel, zúčastní se jí 40 účastníků přeshraničního partnera. Přeshraniční partner pomůže s organizací poutě ( v obci žadatele se poutě totiž nekonaly minimálně 100 let). Účastníci ze Selce se zúčastní ve svých krojích pouťového průvodu a budou zpívat písně s náboženskou tématikou.

8.       Šlapání zelí

Aktivitu zorganizuje žadatel, zúčastní se jí cca 40 účastníků přeshraničního partnera - aktivně se zapojí do realizace  tak, aby v době trvalé udržitelnosti projektu byli schopni šlapání zelí realizovat na Slovensku. Vystoupí členové souboru Selčan.

9.       Koncert pro seniory v Selci

Aktivitu zorganizuje přeshraniční partner, zúčastní se jí 30 účastníků žadatele.

10.   Vánoční koncert v Břestku

Aktivitu zorganizuje žadatel, zúčastní se jí 20 účastníků přeshraničního partnera. Děti ze ZŠ v Selci připraví pro účastníky koncertu malé dárečky. Soubor Selčan vystoupí spolu s břesteckou cimbálovkou.

Všechny aktivity jsou společné. Každé z nich se zúčastní zástupci obcí žadatele i partnera. Žadatel zorganizuje 7 aktivit, přeshraniční partner 3.

Využití výstupů a výsledků projektu přeshraničním partnerem:

Výstupy:
Zrealizuje se 9 kulturních a společenských akcí (všechny akce budou společné a přeshraniční partner na nich bude mít nezastupitelnou úlohu), kterých se zúčastní cca 1500 osob - z nich bude cca 1/3 z obce přeshraničního partnera - ze Selce.

Výsledky:
Do přeshraniční spolupráce se zapojí 5 subjektů - obec Břestek, obec Selec, nově vzniklá břestecká cimbálovka, folklórní soubor Selčan a Spolek pro udržení tradic v Břestku (2 subjeky jsou tedy ze SR).

Vytvoří se dvě partnerství - partnerství mezi obcemi a partnerství mezi cimbálovkou a souborem Selčan. V každém partnerství má zastoupení jeden subjekt ze strany přeshraničního partnera.

Vytvoří se tři produkty zaměřené na propagaci kulturních a společenských tradic: společné vystoupení prezentující obě obce (nacvičí společně kapela z Břestku a soubor ze Selce), akce Chvála Trnce a Šlapání zelí, které se díky projektu začnou realizovat v Selci. Na všech třech produktech se bude podílet přeshraniční partner.

Díky projektu dojde k vytvoření udržitelných vztahů mezi generacemi obyvatel obce Břestek a obce Selec. Společné nácviky břestecké cimbálovky a souboru Selčan vytvoří základ pro společné prezentování se jako jediné struktury na festivalech v pohraničí.

Přínos mikroprojektu k odstraňování bariér v rozvoji přeshraničních kontaktů (infrastrukturních, socio-ekonomických, nebo kulturních):

Základem odstraňování jakýchkoli bariér, či již reálných nebo imaginárních, jsou osobní kontakty a vůle. Vůle je zde zdokumentovaná v žádosti a kontakty budou díky projektu vytvořeny a projeví se na dalších společných rozvojových impulzech.

Dopad aktivit a výsledků mikroprojektu na česko-slovenské příhraničí a jejich společné využívání cílovými skupinami z obou stran hranice:

Projekt bude mít dopad na slovensko-české pohraničí, především na obec Břestek a obec Selec, které v projektu našly společné téma. Všechny se budou realizovat společně a všechny výstupy a výsledky projektu se budou společně využívat. Dopad projektu se projeví na zlepšení kvality života obyvatel na obou stranách hranice.

Přínos ke zlepšení životních podmínek ve společném pohraničí a k posílení společného hospodářského území:

Obyvatelé na obou stranách hranice budou mít zlepšené podmínky pro zapojení se do kulturně-společenského života, účastí na společných přeshraničních aktivitách se pro ně zlepší možnosti využití volného času. Budou motivováni aktivně se zapojovat do činnosti spolků a klubů, což se pozitivně projeví na sociálním rozvoji společného území.

© 2016 Obecný úrad Selec, Selec 73, 913 36 Selec, tel.: 032/649 68 34, mobil: 0917 652 159, e-mail: info@selec.sk